TEMİZ ENERJİ İÇİN FİNANSMAN

Enhancement of the Turkish Energy Sector in line with EU Energy Strategies

Türkiye’de Enerji Sektörünün Avrupa Birliği Enerji Stratejileri Çerçevesinde Geliştirilmesi Programı

Europen Commission (EC)the European Bank for ReconstructionDevelopment (EBRD) have established the EU/EBRD Turkish Energy EfficiencyRenewable Energy Support Programme within 2013 IPA programming under the theme of "Enhancement of Turkish Energy Sector in line with EU energy strategies". The Programme aims at providing loans, supported by technical assistance (TA) for the purpose of promoting resource efficiencyrenewable energy investments in the private sectorinstitutional capacity building to address specific issues in the regulatory frameworkother areas in Turkey, leading to a significant improvement in the investment environment across the country.

Avrupa Komisyonu (AK) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB), ‘Türkiye’de Enerji Sektörünün Avrupa Birliği Enerji Stratejileri Çerçevesinde Geliştirilmesi’ teması altında 2013 IPA Programı kapsamında AB/AİKB Türkiye Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Destek Programını başlattılar. Program özel sektörde kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını ve Türkiye’deki kanuni çerçeve ve diğer alanlardaki spesifik konuları ele almak için kurumsal kapasite gelişimini teşvik edebilmek amacıyla teknik yardım destekli kredi sağlanmasını hedeflemekte olup, bu ülke çapında yatırım ortamının belirgin bir şekilde gelişimine neden olmaktadır.

The Programme has four Windows :

Programın 4 Penceresi vardır:

Window 1 Financing FacilitiesTechnical Assistance

Pencere 1 Finansman Araçları ve Teknik Yardım

TuREEFF is the first residential sector-specific energy efficiency financing facility in Turkey,it provides financing under three categories of projects: (1) to support Turkey’s Urban Transformation Programme, (2) to promote high efficiency appliances,(3) to support construction of new housing developments working through green mortgages.

TuREEFF, Türkiye’deki konut sektörüne özgü ilk enerji verimliliği finansmanı programıdır ve üç proje kategorisi altında finansman sağlamaktadır. (1) Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Programının desteklenmesi (2) Yüksek verimli cihazların teşvik edilmesi ve (3) Yeşil Finansman aracılığıyla yeni konut insaa projelerini desteklemek.

TurSEFF is a framework programme developed to provide financingleasing for Sustainable EnergyResource Efficiency investments in the publicprivate sectors focusing on SMEsmunicipalities.

TurSEFF, kamu ve özel sektörde kobi ve belediye odaklı sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman veya leasing sağlamak için geliştirilen çerçeve programıdır.

MidSEFF is a financing facility for mid-sized investments in renewable energyresource efficiency.

MidSEFF, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği konularındaki orta ölçekli yatırımlar için finansman aracıdır.

Window 2 Direct LendingTechnical Assistance

Pencere 2 Doğrudan Kredi ve Teknik Yardım

Near Zero Waste (NØW) programme assists companiesmunicipalities in Turkey with the implementation of best available techniquestechnologies for waste minimisation.

Sıfıra Yakın Atık programı NØW Türkiye’deki firma ve belediyeleri mevcut en iyi teknik ve teknoloji uygulamalarıyla atık azaltımı konusunda desteklemektedir.

Corporate Energy Efficiency Audit Framework for Turkey

The objectives of this framework are to identifyraise the significance of energy efficiency projects in the private sectoralso ensure that viable projects are incorporated into a company’s long-term investment plan.

Türkiye Enerji Verimliliği Denetim Çerçevesi

Bu çerçevenin amacı, özel sektördeki enerji verimliliği projelerinin önemini tanımlayıp arttırmak ve aynı zamanda uygulanabilir projeleri firmaların uzun vadeli yatırım planlarının kapsamına dahil edilmesini sağlamaktır.

PLUTO

The Private Sector Early Stage Geothermal Development Programme provides financeadvice to private developers at exploratory stages in a move to tap Turkey’s significant potential for geothermal energyhelp the country meet growing demand for electricity

PLUTO

Özel sektör, erken aşama jeotermal programı, Türkiye'nin önemli jeotermal enerji potansiyelini ortaya çıkarmak ve ülkenin artan elektrik enerjisi talebinin karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla keşif aşamalarında özel sektör geliştiricilerine finans ve tavsiyeler sağlar.

Window 3 Policy Dialogue

Pencere 3 Politika Diyalogları

Window 3 strives to improve the policy frameworkbuild capacities of publicprivate sector stakeholders, including public authorities at centrallocal levels, industry, SMEs, universities, lending institutionsother actors, by assisting the authorities in identifying opportunitiesbottlenecks in the Turkey’s energy sector, facilitating access to informationinformation sharing, organizing visibility activities.

Pencere 3 görünürlük faaliyetleri organize edip bilgiye erişim ve paylaşımı kolaylaştırarak yetkililere (kamu kuruluşlarına) Türkiye enerji sektöründeki fırsat ve darboğazların tanımlaması için destek vererek merkezi ve yerel bölgelerdeki yetkililerini de kapsayacak şekilde kamu ve özel sektör paydaşlarının, kobilerin, üniversitelerin, finans kuruluşlarının ve diğer aktörlerin kurulu kapasite ve politika çerçevesini geliştirmek üzere yürütülen bir programdır.

Window 4 Programme Coordination

Pencere 4 Program Koordinasyonu

This Window is covering the overall co-ordination of the Programme across all Windows as well as undertaking all actions for the dissemination of sustainable energy information throughout Turkey, such as through organization of energy efficiencyrenewable energy events, site visits,awareness raising activities.

Bu pencere programın tüm pencereleri arasındaki koordinasyonu sağlamasına ek olarak örneğin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji etkinlikleri, çalışma seyahatleri ve farkındalık arttırma faaliyetleri aracılığıyla sürdürülebilir enerji bilgisinin Türkiye sathında dağıtımı için tüm faaliyetleri üstlenmektedir.


https://enerjiprojeleri.eu/tr/

Temiz Enerji Finansman
https://temizenerjifinansman.com/index.php